REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

    1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
    2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego         pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II. DEFINICJE
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Sprzedawca – ANNA BUGAJSKA APOLINEZJA z siedzibą w 30-334 Kraków ul. Komandosów 10 lok. 78, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , działalność wpisana do , który, prowadząc działalność gospodarczą, dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: nowy.apolinezja.istore.pl.
Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.
Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.
Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
Allegro – platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której dokonywane są transakcje oraz świadczone są inne usługi związane z transakcjami, prowadzona w domenie internetowej allegro.pl przez Grupę Allegro, dostępna również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Grupy Allegro.
Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
Grupa Allegro – Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o kapitale zakładowym w wysokości 33.976.500,00zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5272525995.
Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
PayU – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495 oraz numer REGON 300523444.
Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji, w tym informacji handlowych, a dotyczących w szczególności Sprzedawcy i jego produktów, branży sprzedaży elektronicznej, nowości, promocji i ofert handlowych.
Płatności Shoper (Blue Media) - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

Użytkownik, który jest osobą fizyczną, może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych. Użytkownik, który nie jest osobą fizyczną, może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem upoważnionych do działania w jego imieniu osób, zgodnie z postanowieniami zawartymi w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, punkt 4. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń połączonych z Internetem (komputer, telefon) za pomocą przeglądarki internetowej. Użytkownik jest zobowiązany do podawania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach wymienionych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, punkt 2 i 3 oraz postępowania zgodnie z warunkami Regulaminu. Podawane przez Użytkownika dane nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa ani dobry osobistych i praw osób trzecich. Użytkownik nie może wykorzystywać nazwy Sprzedawcy, loga Sklepu, Materiałów ani innych elementów Sklepu (oprócz Materiałów), takich jak elementy graficzne Sklepu czy układ i kompozycja Sklepu (tzw. layout) chyba że wyraźnie wskazane w Regulaminie lub gdy korzystanie z wymienionych w tym punkcie praw autorskich i praw własności przemysłowej jest możliwe na podstawie pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług, Grupy Allegro lub podmiotów powiązanych z Grupą Allegro). Sprzedawca informuje, że Spółce Grupa Allegro przysługuje prawo do koncepcji Sklepu, rozumianej jako całokształt rozwiązań funkcjonalnych i elementów wizualnych. Użytkownik nie może podejmować żadnych działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem. Użytkownik jest zobowiązany do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu używanego do logowania w Sklepie.

IV. REJESTRACJA W SKLEPIE

Możliwe jest korzystanie ze sklepu i zawieranie umów bez rejestracji, ale należy podać niektóre informacje i zaakceptować regulamin. Rejestracja w sklepie jest możliwa tylko dla użytkowników posiadających konto na Allegro i wymaga logowania się i akceptacji regulaminu. Osoby reprezentujące podmioty prawne mogą dokonać rejestracji w sklepie, jeśli są upoważnione do działań w imieniu tych podmiotów. Sklep może żądać dokumentów potwierdzających podane przez użytkownika informacje. Użytkownik powinien zaktualizować swoje dane przed zawarciem kolejnej umowy. Po rejestracji tworzone jest konto użytkownika, gdzie gromadzone są informacje o użytkowniku i jego działaniach w sklepie oraz o zawieranych umowach. Użytkownik może uzyskać dostęp do historii zamówień, aktualnych i poprzednich umów oraz innych informacji.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

Użytkownik ma możliwość zapoznania się z opisami, cechami, parametrami technicznymi, cenami i kosztami wysyłki oferowanych produktów i usług na stronach sklepu. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania jasnych i rzetelnych informacji o swojej ofercie. Przed złożeniem zamówienia użytkownik może umieścić wybrane produkty lub usługi w wirtualnym koszyku, który umożliwia agregację, przeliczanie wartości i kosztów dostawy oraz zarządzanie zawartością koszyka. Po wyborze produktów lub usług do zakupu użytkownik zostaje przekierowany do formularza składania zamówień, gdzie może określić adres dostawy, sposób dostawy i sposób dokonania płatności. Złożenie zamówienia stanowi ofertę złożoną przez użytkownika sprzedawcy. Po złożeniu prawidłowego zamówienia sprzedawca wysyła niezwłocznie potwierdzenie przyjęcia zamówienia na adres e-mail użytkownika i umowa zostaje zawarta. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia sprzedawca informuje o tym użytkownika i może proponować zamiennik lub odstąpić od umowy. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia odebrania produktu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, użytkownik musi poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, za pomocą oświadczenia woli w formie elektronicznej lub pisemnej, na adres podany przez sprzedawcę. Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeśli użytkownik wyśle oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu 14 dni. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Sprzedawca zwraca użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających

VI. ZAPŁATA CENY

Klient musi zapłacić cenę za zamówione towary lub usługi w Sklepie, w tym za koszty dostawy, w ciągu 7 dni od zakupu, chyba że płatność ma miejsce podczas odbioru. Płatności za towary lub usługi nabyte w Sklepie są dokonywane za pomocą narzędzi płatniczych dostępnych w Sklepie i według zasad określonych przez Sprzedawcę. Dostępne formy płatności są podane na stronie "Formy płatności". Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto z podatkiem od towarów i usług (VAT) według obowiązujących przepisów. Koszty dostawy towarów/usług do Klienta są podane osobno na stronie "Czas i koszty dostawy". Klient dokonuje zakupu towaru i zamówienia usługi według cen i kosztów dostawy obowiązujących w momencie składania zamówienia. Wysokość kosztów dostawy zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen i kosztów dostawy, szczególnie w przypadku zmian cen usług świadczonych przez firmy zajmujące się dostawami. To postanowienie nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.

VII. DOSTAWA

Klient jest obowiązany odebrać zamówiony towar/usługę w wyznaczonym terminie, a w przypadku dostawy towaru, na adres wskazany przez niego. Jeśli nie jest to możliwe, Sprzedawca informuje o tym Klienta i zwraca otrzymane od niego pieniądze, jeśli takie zostały uiszczone. Jeśli Sprzedawca nie jest w stanie spełnić swojego zobowiązania z powodu braku dostępności towaru lub usługi o właściwościach zamówionych przez Klienta, może zaproponować zastępczy towar lub usługę o podobnej jakości i przeznaczeniu za tę samą cenę lub wynagrodzenie. Klient ma prawo odmówić takiej oferty i odstąpić od umowy, z zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.

VIII. NEWSLETTER

W ramach usługi Newsletter, sklep oferuje Użytkownikom bezpłatne wysyłanie wiadomości e-mail z informacjami o promocjach, konkursach, wydarzeniach i nowościach. Aby skorzystać z tej usługi, należy wypełnić formularz subskrypcji dostępny na stronach sklepu lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych podczas rejestracji w sklepie. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach Newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza lub kliknięcie w link dostępny w wiadomości e-mail. Użytkownicy nie ponoszą opłat za korzystanie z tej usługi, jednak muszą ponieść koszty transmisji danych związane z korzystaniem z internetu.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sprzedawca będzie gromadzić i przetwarzać dane osobowe podane przez użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, która jest załącznikiem nr 2 do regulaminu.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące działań sprzedawcy lub korzystania ze sklepu. Reklamacje mogą być składane zarówno w formie elektronicznej, poprzez kontakt za pomocą formularza na stronie sklepu, jak i w formie pisemnej na adres podany w regulaminie. Reklamacja powinna zawierać dane osobowe nabywcy, informacje o umowie, która stanowi podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji oraz szczegóły dotyczące żądania nabywcy. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Jeśli zakupiony towar jest objęty gwarancją, nabywca może również złożyć reklamację na jej podstawie, korzystając z dokumentu gwarancyjnego otrzymanego wraz z towarem.

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA

Konsument, który jest stroną umowy, ma prawo do odstąpienia od niej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania towaru lub od momentu zawarcia umowy, jeśli dotyczy ona świadczenia usług. Aby skorzystać z tego prawa, należy wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu w formie papierowej lub elektronicznej. Sprzedawca zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania takiego oświadczenia i do zwrotu ceny oraz odsetek ustawowych od momentu dokonania przedpłaty w przypadku, gdy taka została uiszczona. Nie jest możliwe odstąpienie od umowy w przypadku towarów i usług, których zwrot nie jest dopuszczalny zgodnie z prawem. W przypadku umowy o świadczenie usług na czas nieokreślony, każda ze stron może ją wypowiedzieć z miesięcznym wyprzedzeniem, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.

XII. PRZERWY TECHNICZNE

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu, jeśli brak dostępu jest spowodowany siłą wyższą. Sprzedawca zachowuje sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu, jeśli są one spowodowane potrzebami technicznymi, konserwacyjnymi lub ulepszeniem funkcjonalności Sklepu. Sprzedawca stara się, by te przerwy trwały jak najkrócej i odbywały się w godzinach nocnych.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu w odniesieniu do Sklepu, w którym dochodzi do zawierania Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług. W przypadku sklepów, w których dochodzi do zawierania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym, zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę po upływie 45 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu i jednoczesnym powiadomieniu Użytkowników na ich adresy e-mail. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu przez Użytkowników, ci mogą rozwiązać Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym w trybie przewidzianym w Regulaminie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, a spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy. Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu w formie do wydruku, a Użytkownicy mogą go również otrzymać na żądanie w formie papierowej, po uprzednim złożeniu odpowiedniego wniosku drogą elektroniczną lub pisemnie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, z zachowaniem wymogów określonych w Regulaminie.

Moje konto
  • Twoje zamówienia
  • Ustawienia użytkownika
  • Przechowalnia
Informacje o sklepie


Made with ‌

HTML Editor